1 lipca – poniedziałek
wchodzimy w system gospodarowania odpadami komunalnymi z hasłem
„Segregacja się opłaca”

Skutkiem zmiany ustawy oraz w oparciu o uchwały opisujące system, podjęte przez Radę Gminy Bestwina, obowiązują zasady zbierania, odbierania i gospodarowania śmieciami. Dotyczą one wszystkich właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców odbierających i transportujących odpady  oraz prowadzących zakłady ich przetwarzania.

W naszej gminie System będzie realizowany dwutorowo, skutkiem:

1. Deklaracji złożonej w urzędzie Gminy przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Przedsiębiorcą odbierającym i zagospodarowującym odpady, wybranym w drodze przetargu jest

P.H.U OPERATUS Marian Krajewski
ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała

Usługę realizować będzie wg zasad przestawionych w dwóch ulotkach kolportowanych przez Gminę ( ulotka 1 – ulotka 2 ) i uzgodnionego harmonogramu ( Harmonogramy dla segregujących – Harmonogramy dla niesegregujących ) z podziałem terenu gminy na 16 sektorów. Dostarczane na każdą nieruchomość ponadto osiągalne na www.bestwina.pl zakładka Ładna Gmina Bestwina.

2. Umowy zawartej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Umowę tą właścicielem nieruchomości obowiązany jest zawrzeć z przedsiębiorcą posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej. Rejestr znajduje się na www.bestwina.pl zakładka ochrona środowiska.

Poprawność gospodarowania będzie znajdować odbicie w osiąganych poziomach recyklingu i ponownego użycia oraz ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.  Ustawa z biegiem lat określa je restrykcyjniej. Dlatego ważne jest abyśmy wspólnie podjęli trud właściwego postępowania z odpadami komunalnymi.

Źródło: Bestwina.pl

Reklama