Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym w ramach III Goczałkowickiego Festiwalu Róż.

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Różane inspiracje”

  1. Organizator konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju, Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Dzida
  2. Cele konkursu: Promowanie w lokalnym środowisku artystycznych praktyk. Uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczestników. Popularyzacja działań z zakresu fotografii, połączona z poszerzeniem wiedzy z zakresu technik fotograficznych.
  3. Uczestnicy: Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, które amatorsko zajmują się fotografią. Uczestnik konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenie. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym: – zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, – zgodę na bezterminową licencję dotyczącą publikacji zdjęć oraz ich kopiowania i powielania. Autor fotografii na których będą się znajdować osoby fizyczne, zobowiązuje się do dostarczenia ich zgody na publikację zdjęcia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla osób niepełnoletnich stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
  4. Tryb zgłaszania: Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Deklarację i zgodę rodzica/opiekuna można pobrać ze strony internetowej www.gok.goczalkowicezdroj.pl. Do deklaracji należy dołączyć maksymalnie 3 zdjęcia zgodne z tematyką konkursu. Zdjęcia muszą być złożone w wersji papierowej w formacie 20 x 30 cm (wydruk kolorowy) oraz na opatrzonej imieniem i nazwiskiem autora płycie CD. Zgłoszenie wraz z załączonymi zdjęciami należy przesłać w terminie 19.06.2015 r. na adres organizatora: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Uzdrowiskowa 61, 43-230 Goczałkowice-Zdrój lub złożyć osobiście w biurze GOK-u.
  5. Sposób realizacji konkursu: Oceny prac dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora i zaproszonych do prac Komisji gości. Ogłoszenie wyników, wystawa zdjęć oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce 5 lipca 2015 r. podczas III Festiwalu Róż w Goczałkowicach-Zdroju. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
  6. Kryteria jakie muszą spełniać prace: Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Dopuszcza się korektę zdjęć w programach graficznych po ich wykonaniu, obejmującą: kadrowanie, ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasności i kontraście. Niedopuszczalny jest fotomontaż. Zdjęcia w wersji elektronicznej, należy nagrać na płytę CD w formacie JPG w wymiarach minimum 3000 x 2000 pikseli. Nadsyłane fotografie muszą mieć jednego autora.
  7. Nagrody: Dla zwycięzców w konkursie przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji Komisji Konkursowej.

Źródło: GOK Goczałkowice-Zdrój

Reklama