Wójt Gminy Bestwina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej przy ul. Grobel Borowej w Kaniowie.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomość odbył się w dniu 05.11.2015r.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomość odbył się w dniu 17.12.2015r.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie ul. Krakowska 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

– na działkę nr 2672/1 o godz. 8.30
– na działkę nr 2672/2 o godz. 8.45
– na działkę nr 2672/3 o godz. 9.00
– na działkę nr 2672/4  o godz. 9.15
– na działkę nr 2672/5  o godz. 9.30
– na działkę nr 2672/6  o godz. 9.45
– na działkę nr 2672/7  o godz. 10.00
– na działkę nr 2672/8  o godz. 10.15
– na działkę nr 2672/13  o godz. 10.30
– na działkę nr 2672/16  o godz. 10.45
– na działkę nr 309/3 o godz. 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 29 lutego 2016r. Wadium można wnieść przelewem na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice – Bestwina lub w kasie Banku Spółdzielczego Bestwina. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi własność Gminy Bestwina i jest zlokalizowana w centralnej strefie Kaniowa. Teren jest nieuzbrojony, istnieje możliwość podłączenia się do sieci istniejącej infrastruktury technicznej. Otoczenie nieruchomości to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pola uprawne. Działki są niezabudowane  i posiadają dostęp do drogi gminnej bezpośredni lub przez działki nr 2672/17 i 309/4 stanowiące własność Gminy Bestwina.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 13 maja 2010r. Nr XL/293/10 (załącznik do uchwały Nr 1/3) opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2010r. Nr 119 poz. 1917 oraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 27 czerwca 2013r. Nr XXXI/245/2013 (załącznik do uchwały Nr 1.7) opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5 lipca 2013r. poz. 4766, działki przeznaczone są pod:

Dz. 2672/1

– Tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych, symbol planu 04.3 ZE1
– Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, symbol planu  04.4 MN1

Dz. 2672/2, 2672/3, 2672/4, 2672/5, 2672/6, 2672/13, 309/3

– Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, symbol planu 04.4 MN1

Dz. 2672/7, 2672/8, 2672/16:

– Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, symbol planu 04.4 MN1
– Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, symbol planu 4.4 MN1.

POŁOŻENIE

położenie działek oraz uzbrojenie

(kliknij aby powiększyć)

INFORMACJE  DODATKOWE:

Uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej:

–  dowód wpłaty wadium (oryginał)
–  dokument tożsamości,
– aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,
– osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
– oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1380).
Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111, pokój 13, tel. 32 215-77-16.

Źródło: bestwina.pl

Reklama