Wójt Gminy Bestwina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej w Janowicach przy ul. Miodowej (obręb Janowice).

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomość odbył się w dniu 05.11.2015r.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomość odbył się w dniu 17.12.2015r.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie ul. Krakowska 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

– na działkę nr 228/4 o godz. 13.00
– na działkę nr 228/5 o godz. 13.15
– na działkę nr 228/6 o godz. 13.30
– na działkę nr 228/7 o godz. 13.45
– na działkę nr 228/8 o godz. 14.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 29 lutego 2016r. Wadium można wnieść przelewem na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice – Bestwina lub w kasie Banku Spółdzielczego Bestwina. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Bestwina i jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, znajduje się na terenie słabo zurbanizowanym. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Miodowej przez działki nr 228/9 i 1595/3  stanowiące własność Gminy Bestwina. W południowej części działki nr 228/8 stoi betonowy słup energetyczny.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia 13 czerwca 2005r. Nr XXVI/194/2005 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 9 sierpnia 2005r. Nr 97 poz. 2650 oraz zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Janowice w gminie Bestwina, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 13 maja 2010r. Nr XL/292/10 (załącznik do uchwały Nr 1/5) opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2010r. Nr 120 poz. 1919, działki przeznaczone są pod:

Dz. 228/4, dz. 228/5

– Tereny dróg publicznych i dróg wewnętrznych, symbol planu KDD,
– Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu 03.1MR3.

Dz. 228/6, dz. 228/7, dz. 228/8

-Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu 03.1MR3.

POŁOŻENIE

                      

położenie działek                                           uzbrojenie

(kliknij aby powiększyć)

INFORMACJE  DODATKOWE:

Uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej:

–  dowód wpłaty wadium (oryginał)
–  dokument tożsamości,
– aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,
– osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
– oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1380).
Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111, pokój 13, tel. 32 215-77-16.

Źródło: bestwina.pl

Reklama